• 0

Adatkezelési szabályzat

Tájékoztató!

For international delivery please get in touch by e-mail!


A Csepregi Vízisport Kft. (továbbiakban: Adatkezelő/Szolgáltató) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Adatkezelő adatai Adatkezelő megnevezése: Csepregi Vízisport Kft.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-697533
Adatkezelő székhelye: 1213 Budapest, Vető u. 17.
Adatkezelő telephelye: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 2.
Adatkezelő adószáma: 12667048-2-43
Adatkezelő e-elérhetősége: info@csepregi-vizisport.hu, szerviz@csepregi-vizisport.hu
Telefon: +36 20-278-3333
Adatkezelő képviselője: Károlyi Andrea

Jogszabályok, melyeket az Adatkezelő köteles figyelembe venni az adatkezelés folytán:
- 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről
- 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
- 2000.évi C. törvény a számvitelről
- 1995.évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
- információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Fogalmak:
A jelen Adatkezelési Szabályzatban alkalmazásában:
- Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
- Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, felhasználás, lekérdezés, betekintés, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlése és megsemmisítése;
- Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

- Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
- Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
- Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
- Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
- Felhasználó: az a természetes személy, aki regisztrál, és ennek keretében adatot szolgáltat az adatkezelő részére (érintett)
- Online felület: a Kft. által működtetett honlap (http://www.csepregi-vizisport.hu/)
Az érintettek a honlapon a honlap használatával összefüggésben az adatkezelő részére, a honlapra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk útján, továbbá a regisztráció során, illetve web-shopban történt vásárlás esetén van lehetőségük információkat, adatokat megadni magukról.

A Honlappal kapcsolatos adatkezelés http://www.csepregi-vizisport.hu/

Honlap-látogatás
Amennyiben az érintett a honlapra nem regisztrál, vagy nem használja az elérhető szolgáltatásokat (vásárlás), úgy az adatkezelő semmilyen, az érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján az érintett személy szerint beazonosítható lenne. Honlapunk használatának nem feltétele személyes adatainak megadása, kivéve, ha ez szükséges ahhoz, hogy saját kérésére további információt tudjunk biztosítani az érintett számára (regisztráció, vásárlás). Amikor honlapunkat az érintett használja, szervereinken különböző biztonsági okokból adatokat tárolunk. Ilyen adat lehet az érintett internet-szolgáltatójának neve, a honlap neve, ahonnan a mi oldalunkra jutott, a honlapok, amelyeket a mi oldalunkról meglátogat, és az érintett IP-címe. Ezek az adatok esetleg az érintett azonosítására is alkalmasak lehetnek, de azokat nem használjuk fel ilyen célokra. Időről időre statisztikai céllal felhasználjuk az adatokat, de minden egyes felhasználó névtelenségét megtartjuk, így a személy nem azonosítható. Ha ezen adatait a Kft.-n belül mások rendelkezésére bocsátjuk, akkor technikai és szervezeti eszközökkel biztosítjuk a megfelelő adatvédelmi előírások betartását. A honlapra látogatással az érintett hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a jelen részben írt adatokat, információkat rögzítsen, amely adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, az érintett ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.
Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy adatkezelő a honlapot megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a honlapon látogatási adatok nyomon követése, és a honlap használatával kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.
Adatkezelés célja: honlap látogatása során az adatkezelő (Szolgáltató) a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása.

Regisztráció
Személyes adatokat a honlapon történő regisztráció, illetve vásárlás során gyűjtünk. Az adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Kft. weboldalán regisztrálnak, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Kft., mint adatkezelő a megadott személyes adataikat a szolgáltatásokkal összefüggésben, visszavonásig az adatkezelés célja szerint kezeljék. Az érintett személyes adatai a Kft.-nél, mint adatkezelőnél maradnak, és kizárólag olyan adatfeldolgozókhoz vagy szerverekhez jutnak el, akik a nevünkben járnak el, és felelnek velünk szemben. Személyes adatait nem adjuk tovább harmadik fél számára az érintett kifejezett írásos hozzájárulása nélkül semmilyen formában, kivéve, ha erre az érintett engedélyt adott, vagy ezt jogszabály kötelezően előírja.
Kezelt adatok köre: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, felhasználói jelszó, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám
Adatkezelés célja: érintettek nyilvántartása és a velük való kapcsolattartás, megrendelések, számviteli kötelezettségek teljesítése, vásárlás dokumentálása.
Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása, Eker. tv. 13/A. –a. Számv. tv. 169.§ (2) bek., Grt. 6. § (5) bek.
Adatkezelés időtartam: A Kft. az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapuló adatait határozatlan ideig, az érintett által tett adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jelen adatvédelmi nyilatkozatban rögzített adatkezelési cél megszűnéséig végzi. Amennyiben regisztrációját törölni kívánja az érintett, azt megteheti az info@csepregi-vizisport.hu e-mail címre küldött elektronikus levéllel, vagy a 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 2. címre postán elküldött levéllel.

Termékek megrendelése Az érintett (megrendelő) hozzájárul, hogy az adatkezelő (Szolgáltató) a regisztráció során megadott adatait továbbítsa a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag Logisztikai Kft. (a továbbiakban "GLS"), továbbá a Royal Futár Hungaria (a továbbiakban oyal Futárszolgálat) részére tekintettel arra, hogy a megrendelt termékek kiszállítását a GLS és Royal Futárszolgálat végzi. Az adatkezelő (Szolgáltató) vállalja, hogy kizárólag a kiszállításhoz nélkülözhetetlen adatokat továbbítja GLS és a Royal Futárszolgálat részére.
Adatkezelés célja: rendelés teljesítése, rendelések nyilvántartása, megrendelt termékek kiszállítása, számla kiállítása
Kezelt adatok köre: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím vagy szállítási cím, rendelés leadásának időpontja, szállítási mód (házhozszállítás, személyes átvétel)
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk. a) pontja (érintetti hozzájárulás) és b) pontja (szerződés tejesítéséhez szükséges).
Adatkezelés időtartama: a jelen adatkezelési szabályzatban rögzített adatkezelési cél megszűnéséig.
A termékek kifizetése előre utalással történik (az érintett saját e-bank fiókjából), illetve készpénzben a személyes átvételkor. A termékek fizetése kapcsán a Kft. nem kezel személyes adatokat a számlán szereplő (mely számlázási adatokat megadott a regisztráció során az érintett) adatokon kívül. A Kft. számlaigénylés esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglaltak szerint köteles eljárni, így a számlával kapcsolatos adatkezelés időtartama 8 év.

Adatfeldolgozó igénybevétele
Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő döntést az adatkezelő hozzájárulása nélkül nem hozhat, az adatkezelő rendelkezésein kívül egyéb célú adatfeldolgozást nem végezhet, feladatait kizárólag az adatkezelő utasítása alapján láthatja el. A Kft. a megrendelt termékekkel kapcsolatosan adatfeldolgozót vesz igénybe. Adattovábbítás: A) GLS General Logistics Systems Hungary Csomag Logisztikai Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Adatkezeléssel kapcsolatos tevékenység: termékek szállítása

B) Royal Futár HungariA
Székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 32.
Adatkezeléssel kapcsolatos tevékenység: termékek szállítása

C) Könyvvizsgálói, Adótanácsadó és Könyvelési Kft
Székhely:1147 Budapest, Lőcsei út 76. B ép. II.13.
Adatkezeléssel kapcsolatos tevékenység: Az adózás rendjéről és a számviteli szabályokról szóló jogszabályoknak megfelelő könyvelési feladatok ellátása a jogszabályokban meghatározott adatok felhasználásával.

D) Zero Times Services Kft.
Székhely:2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4.
Adatkezeléssel kapcsolatos tevékenység: tárhelyszolgáltató

Adatbiztonság
Az Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek. Adatkezelő kijelenti, hogy a megrendelő adatainak - így különösen a magánszemélyek személyes adatainak, illetve jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek üzleti titkainak – védelmét biztosítja. A Kft. nem vállal felelősséget azért, ha a megrendelő adatai a megrendelőnek felróható bármely okból jutottak harmadik személy tudomására.

Érintettek jogai:
Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait a Kft. – bármely oknál fogva – kezeli, a Kft. adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:

tájékoztatáshoz való jog
A személyes adat jogosultja a jelen fejezetben meghatározott jogát a Kft.-hez eljuttatott kérelmével gyakorolhatja. A természetes személynek minősülő megrendelő kérésére a adatkezelő (Szolgáltató) - a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb a kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül - tájékoztatást ad a Megrendelő általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - a személyes adatok továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről (lásd. fentebb). Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsájtja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő adminisztratív költségéken alapuló díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumba kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

helyesbítéshez való jog
Amennyiben a Kft. pontatlanul vagy hiányosan kezeli a személyes adat jogosultjának valamely személyes adatát, úgy a jogosult kérheti a Kft.-t, hogy a pontatlanul kezelt személyes adatot haladéktalanul helyesbítse, illetve a hiányosan kezelt személyes adatot haladéktalanul egészítse ki a jogosult által szolgáltatott és igazolt adatok alapján.

elfeledtetéshez való jog
A személyes adatok jogosultja jogosult a Kft. - től kérni személyes adatainak törlését a Kft. valamennyi nyilvántartásából. A Kft. e kérelem beérkezését követően haladéktalanul törli a törölni kért személyes adatokat, ha az alábbi indokok egyike fennáll:
a) a személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amely az adatkezelés alapját képezte;
b) a személyes adatok jogosulja adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát visszavonta, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja;
c) bebizonyosodik, hogy a személyes adatokat a Kft. jogellenesen kezelte;
d) jogszabályi kötelezettségnél fogva a Társaság köteles a személyes adatok törlésére.

adatkezelés korlátozásához való jog
A személyes adatok jogosultja jogosult kérni a Kft. -t, hogy személyes adataira vonatkozó adatkezelést korlátozza amennyiben:
a.) a személyes adatok jogosultja vitatja a Kft. által gyűjtött és tárolt személyes adatai pontosságát, ezen adatok pontosságának vizsgálatára vonatkozó időtartamra; vagy
b.) a Kft. által végzett adatkezelés jogellenes, és a személyes adatok jogosultja a gyűjtött és tárolt személyes adatainak törlését ellenzi; vagy
c.) az adatkezelés célja megszűnt, és a Kft. nincs szüksége a gyűjtött és tárolt személyes adatokra, de a személyes adatok jogosultja jogi igénye előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében kéri a további (korlátozott) adatkezelést; vagy
d.) a személyes adatok jogosultja tiltakozási jogával él, a tiltakozási jog jogszerűségének kivizsgálásának idejére.

adathordozhatósághoz való jog
Az olyan személyes adat vonatkozásában, amelyet a Kft. a személyes adat jogosultjának hozzájárulása alapján automatizált módon kezel a személyes adat jogosultja kérheti a Kft. -t, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait a Kft. elektronikus formátumban – a GDPR 20. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint – a rendelkezésére bocsássa.

tiltakozáshoz való jog
A személyes adat jogosultja tiltakozhat a személyes adatainak Kft. általi adatkezelése ellen, amennyiben a Kft. az adatkezelést a Kft. vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése érdekében hajtja végre. A megrendelő jogosult az adatkezelőnél (Szolgáltatónál) tiltakozni a személyes adatának kezelése ellen különösen akkor, ha a személyes adat felhasználása, vagy esetleges továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, illetve ha a személyes adatok kezelése, vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre (Szolgáltatóra) vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő (Szolgáltató), adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, továbbá törvényben meghatározott egyéb esetben. Az adatkezelő (Szolgáltató) a tiltakozást a vonatkozó kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül köteles megvizsgálni, annak megalapozottságáról dönteni, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Ha a Megrendelő a döntéssel nem ért egyet, vagy az adatkezelő (Szolgáltató) a fenti határidőt elmulasztja, természetes személynek minősülő megrendelő a döntés közlésétől, illetve a döntése nyitva álló határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Adatvédelmi incidens
A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06- 1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: naih.hu

Amennyiben az adatkezeléssel további kérdése van, vagy problémája merül fel, kérjük írjon e-mailt az info@csepregi-vizisport.hu e-mail címre vagy 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 2. postázott levél formájában is felkeresheti a Kft.-t.

2018. május 25.
Csepregi Vízisport Kft.